Đã đăng vào 21-06-2018

LÊ VĂN PHÚ

SCP (Secure Copy) là một công cụ dòng lệnh cho các hệ thống Linux để chuyển tập tin an toàn từ máy cục bộ sang máy chủ từ xa hoặc ngược lại SCP sử dụng giao thức SSH giữa các tập tin chuyển giao giữa hai hệ thống an toàn hơn FTP.